Dzienny Dom Pobytu Max w Łówkowicach

O nas    Cel projektu    Wartość projektu    Okres realizacji    Planowane efekty    Rekrutacja    Ogłoszenia    Kontakt   

O NAS

Informacja o Dziennym Domu Pobytu MAX
Dzienny Dom Pobytu MAX w Łówkowicach powstaje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Solidarne społeczeństwo; Rozwój Usług Społecznych.

Grupą docelową w projekcie jest:
- 56 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych) zamieszkujących zg z KC w gminach Bądkowo, Aleksandrów Kujawski, Aleksandrów Kujawski-gmina wiejska, Raciążek, Koneck i Ciechocinek na terenie powiatu aleksandrowskiego. Zaplanowano cztery nabory po 14 uczestników każdy.
- 28 osób stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu aleksandrowskiego.
Usługi opiekuńcze będą realizowane w Dziennym Domu Pobytu w Łówkowicach (gmina Bądkowo), w celu przygotowania DDP zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne na parterze budynku wolno stojącego oraz przylegającym do niego podwórzu w celu stworzenia bezpiecznej przestrzeni przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych i zapewnienia warunków funkcjonowania DDP . W wyniku prac w DDP będą funkcjonowały 2 sale, gabinet do terapii indywidualnej, aneks kuchenny z jadalnią, dwie łazienki w tym jedna z możliwością kąpieli i sala do ćwiczeń gimnastycznych i fizjoterapii.

Zapewniona zostanie pełna dostępność udziału dla osób z niepełnosprawnościami. W projekcie przewidziano realizację prac adaptacyjnych w celu likwidacji barier architektonicznych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, dodatkowo zg z regulaminem projektu w procesie rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano dodatkowe punkty. Regulamin projektu zabezpieczy poszanowanie wolności, godności osobistej oraz inności w różnych wymiarach życia społecznego. Personel będzie realizował wsparcie w poszanowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (komunikacja wolna od stereotypów, dobór zajęć w poszanowaniu równości szans i w oparciu o merytoryczne przesłanki). Projekt będzie zgodny ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, tj. standardem szkoleniowym, edukacyjnym, informacyjno-promocyjnym.

Wsparcie
W ramach projektu Dzienny Dom Pobytu Max współfinansowanego przez Fundusz Europejski- Program Regionalny, Województwo Kujawsko- Pomorskie oraz Unię Europejską- Europejski Fundusz Społeczny proponujemy Państwu następujące usługi:

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych planowane jest dla 56 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych w gminach Bądkowo, Aleksandrów Kuj., Raciążek, Koneck i Ciechocinek oraz wzrost umiejętności 28 opiekunów faktycznych z powiatu aleksandrowskiego w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 30.06.2021 r.

Główne produkty i rezultaty:
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 14
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 56
Liczba opiekunów faktycznych objętych wsparciem w projekcie – 28

Grupa docelowa:
56 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych) zamieszkujących zg z KC w gminach Bądkowo, Aleksandrów Kujawski, Aleksandrów Kujawski-gmina wiejska, Raciążek, Koneck i Ciechocinek na terenie powiatu aleksandrowskiego.
28 osób stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu aleksandrowskiego.

Zadania:
Nr 1. Adaptacja i wyposażenie DDP
Nr 2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu
Nr 3. Wsparcie dla opiekunów faktycznych

Zapewniona zostanie trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług opiekuńczych zg z zapisami regulaminu konkursu oraz trwałość projektu zg z zapisami regulaminu konkursu.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wydatki kwalifikowalne 1 719 828,00
Wkład własny wniesiony zostanie w wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu i wyniesie 171 982,80 zł.
Wnioskowane dofinansowanie 1 547 845,20

OKRES REALIZACJI

Zaplanowano cztery nabory po 14 uczestników każdy. Działania rekrutacyjne prowadzone będą za pomocą narzędzi dobranych do grupy docelowej: ogłoszenia o możliwości udziału w projekcie zostaną rozwieszone w instytucjach publicznych np. GOPS, ośrodki zdrowia, sklepy, parafie, apteki, informacja zostanie zamieszczona także w lokalnych serwisach informacyjnych, na tablicach ogłoszeniowych i na stronie www projektu. Materiały informacyjne i kanały dotarcia z informacją będą kładły nacisk na zachęcenie osób niesamodzielnych i ich opiekunów do skorzystania z oferty DDP (narzędzia informacyjne będą czytelne i przejrzyste w komunikacie tak by zapewniały łatwy odbiór osobom niesamodzielnym, przedstawione będą korzyści usług opiekuńczych jak np. aktywizacja społeczna i możliwość poprawy ogólnej kondycji psychofizycznej, kanały promocji internetowej będą adresowane głównie do opiekunów faktycznych i zawierać będą informacje o ofercie dla osób niesamodzielnych i opiekunów). Do projektu w pierwszej kolejności przyjęte zostaną osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, które uzyskają najwyższą liczbę punktów za ocenę kryteriów punktowych, w tym preferencyjnych zgodnie z regulaminem konkursu. Osoby z kolejną liczbą pkt. wpisane zostaną na listę rezerwową. W przypadku takiej samej liczb punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń (dotyczy obu grup). W sytuacji braku wystarczającej liczby chętnych w prasie lokalnej zamieszczone zostaną ogłoszenia zachęcające do udziału w projekcie, zorganizowane zostaną także spotkania informacyjne w lokalnych GOPS, ośrodkach kultury i kolportaż ulotek. Rekrutacja opiekunów nastąpi po wybraniu uczestników DDP, ogłoszenia o możliwości udziału w projekcie wywieszone będą na tablicy informacyjnej w DDP i/lub rozesłane będą mailowo oraz za pomocą poczty tradycyjnej do uczestników DDP. Zgłoszenia przyjmowane będą na formularzach zgłoszeniowych (pocztą/osobiście lub elektronicznie). Do projektu przyjęci zostaną opiekunowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę pkt. po ocenie merytorycznej.

Dzienny Dom Pobytu MAX rozpocznie funkcjonowanie od października 2019 roku. Turnusy Grup będą trwały 5,5 miesiąca. Okres realizacji projektu wynosi 22 miesiące.

PLANOWANE EFEKTY

Zapewniona zostanie trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług opiekuńczych zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz trwałość projektu zgodnie z zapisami regulaminu konkursu.

REKRUTACJA

Rekrutacja uczestników (14.12.2020r.)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX ogłasza REKRUTACJĘ OSÓB NIESAMODZIELNYCH do projektu "Dzienny Dom Pobytu MAX" w Łówkowicach. Zapraszamy do udziału uczestników, zamieszkałych na terenie miast i gmin; Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Ciechocinek, Koneck, Raciążek.
TERMIN REKRUTACJI; 14.12.2020 r. - 31.01.2021 r.
Formularze rekrutacyjne dostępne są w Dziennym Domu Pobytu MAX, Łówkowice 38 87-704 Bądkowo, w siedzibie Beneficjenta Sanatorium Uzdrowiskowe MAX przy ul. Lorentowicza 4 87-720 Ciechocinek oraz na stronie internetowej; ddp-max.vit.pl. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Po zakończeniu rekrutacji formularze przechowywane będą przez czas realizacji projektu.
Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja uczestników (24.06.2020)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX ogłasza REKRUTACJĘ OSÓB NIESAMODZIELNYCH do projektu "Dzienny Dom Pobytu MAX" w Łówkowicach.
Zapraszamy do udziału uczestników, zamieszkałych na terenie miast i gmin; Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Ciechocinek, Koneck, Raciążek.
TERMIN REKRUTACJI; 24.06.2020 r. - 21.08.2020 r.
Formularze rekrutacyjne dostępne są w Dziennym Domu Pobytu MAX, Łówkowice 38 87-704 Bądkowo, w siedzibie Beneficjenta Sanatorium Uzdrowiskowe MAX przy ul. Lorentowicza 4 87-720 Ciechocinek oraz na stronie internetowej; ddp-max.vit.pl.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Po zakończeniu rekrutacji formularze przechowywane będą przez czas realizacji projektu.
Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy

OGŁOSZENIA

Rekrutacja opiekunów (19.04.2021r.)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX ogłasza REKRUTACJĘ OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH do projektu "Dzienny Dom Pobytu MAX" w Łówkowicach. Zapraszamy do udziału opiekunów uczestników, zamieszkałych na terenie miast i gmin; Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Ciechocinek, Koneck, Raciążek.
TERMIN REKRUTACJI; 19-30.04.2021 r.
Formularze rekrutacyjne dostępne są w Dziennym Domu Pobytu MAX, Łówkowice 38 87-704 Bądkowo, w siedzibie Beneficjenta Sanatorium Uzdrowiskowe MAX przy ul. Lorentowicza 4 87-720 Ciechocinek oraz na stronie internetowej; ddp-max.vit.pl. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Po zakończeniu rekrutacji formularze przechowywane będą przez czas realizacji projektu.
Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz zgłoszenia

Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu (22.03.2021 r.)

Informujemy, że od dnia 22.03.2021 r. w związku z zaleceniami rządu ulegnie funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Łówkowicach.
W trosce o dobro nas wszystkich od 22.03.br., dla 14 uczestników będziemy dowozić obiady z wkładem na śniadania. Będziemy dostarczać prasę - wg potrzeb oraz środki czystości, artykuły do zajęć terapeutycznych oraz instrukcje wykonywania prac. Codziennie personel będzie utrzymywał kontakt telefoniczny. Będzie wykonywał dla naszych podopiecznych zakupy, organizował pomoc. Pielęgniarka będzie świadczyła pomoc doraźną na telefon celem uspokojenia, udzielenia zaleceń dotyczących higieny, będzie rozmawiała na temat zagrożenia. Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr 605454525, a także pod adresem e-mail: ddp-max.vit.pl@wp.pl
W trosce o dobro nas wszystkich informujemy, że powyższe funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu będzie prowadzone do odwołania.

Rozpoczęcie realizacji zadania (15.03.2021 r.)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX informuje, iż w dniu 15.03.2021 r., "Dzienny Dom Pobytu MAX" w Łówkowicach rozpoczął działanie z czwartą grupą uczestników. Turnus rozpoczęło 14 uczestników.

Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy gier dla Dziennego Domu Pobytu w Łówkowicach (24.09.2020 r. )

Sanatorium Uzdrowiskowe Max Marian Szulc w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu MAX” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie dostawy gier dla Dziennego Domu Pobytu w Łówkowicach.
Odbiorcami usługi będą osoby niesamodzielne to znaczy osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. np. ubieranie się, mycie, jedzenie itp.).
Adres realizacji usługi:
Dzienny Dom Pobytu MAX
Łówkowice 38, 87-704 Łówkowice , gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski
Szczegóły w zaproszeniu:
Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy gier dla Dziennego Domu Pobytu w Łówkowicach

Rekrutacja opiekunów (07.09.2020r.)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX ogłasza REKRUTACJĘ OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH do projektu "Dzienny Dom Pobytu MAX" w Łówkowicach. Zapraszamy do udziału opiekunów uczestników, zamieszkałych na terenie miast i gmin; Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Ciechocinek, Koneck, Raciążek.
TERMIN REKRUTACJI; 07-17.09.2020 r.
Formularze rekrutacyjne dostępne są w Dziennym Domu Pobytu MAX, Łówkowice 38 87-704 Bądkowo, w siedzibie Beneficjenta Sanatorium Uzdrowiskowe MAX przy ul. Lorentowicza 4 87-720 Ciechocinek oraz na stronie internetowej; ddp-max.vit.pl. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Po zakończeniu rekrutacji formularze przechowywane będą przez czas realizacji projektu.
Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz zgłoszenia

Rozpoczęcie realizacji zadania (01.09.2020r.)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX informuje, iż w dniu 01.09.2020 r., "Dzienny Dom Pobytu MAX" w Łówkowicach rozpoczął działanie z trzecią grupą uczestników. Pięcio i półmiesięczny turnus rozpoczęło 14 uczestników.

Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy pomocy fizjoterapeutycznych oraz wózka inwalidzkiego dla Dziennego Domu Pobytu w Łówkowicach (24.08.2020 r. )

Sanatorium Uzdrowiskowe Max Marian Szulc w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu MAX” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie dostawy pomocy fizjoterapeutycznych oraz wózka inwalidzkiego dla Dziennego Domu Pobytu w Łówkowicach.
Odbiorcami usługi będą osoby niesamodzielne to znaczy osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. np. ubieranie się, mycie, jedzenie itp.).
Adres realizacji usługi:
Dzienny Dom Pobytu MAX
Łówkowice 38, 87-704 Łówkowice , gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski
Szczegóły w zaproszeniu:
Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy pomocy fizjoterapeutycznych oraz wózka inwalidzkiego dla Dziennego Domu Pobytu w Łówkowicach

Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy sprzętu do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczestników w związku z epidemią COVID-19 w Dziennym Domu Pobytu w Łówkowicach (24.06.2020 r. )

Sanatorium Uzdrowiskowe Max Marian Szulc w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu MAX” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie dostawy sprzętu do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczestników w związku z epidemią COVID-19 w Dziennym Domu Pobytu w Łówkowicach.
Odbiorcami usługi będą osoby niesamodzielne to znaczy osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. np. ubieranie się, mycie, jedzenie itp.).
Adres realizacji usługi:
Dzienny Dom Pobytu MAX
Łówkowice 38, 87-704 Łówkowice , gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski
Szczegóły w zaproszeniu:
Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy sprzętu do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczestników w związku z epidemią COVID-19

Funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu (23.03.2020)

Informujemy, że od dnia 23.03.2020 r. w związku z zaleceniami wynikającymi z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmianie ulegnie funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu w Łówkowicach.

 

W trosce o dobro nas wszystkich od 23.03.br., dla 12 uczestników będziemy dowozić obiady z wkładem na śniadania. Będziemy dostarczać prasę - wg potrzeb oraz środki czystości. Zamierzamy dostarczać artykuły do zajęć terapeutycznyzh oraz instrukcje wykonywania prac. Codziennie personel będzie utrzymywał kontakt telefoniczny. Będzie wykonywał dla naszych podopieczych zakupy, organizował pomoc przy wyprowadzaniu psów. Pielęgniarka będzie świadczyła pomoc doraźną na telefon celem uspokojenia, udzielenia zaleceń dotyczących higieny, będzie rozmawiała na temat zagrożenia.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr 605454525, a także pod adresem e-mail: ddp-max.vit.pl@wp.pl

 

W trosce o dobro nas wszystkich informujemy, że powyższe funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu będzie prowadzone do odwołania.

Rekrutacja opiekunów (15.04.2020r.)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX ogłasza REKRUTACJĘ OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH do projektu "Dzienny Dom Pobytu MAX" w Łówkowicach. Zapraszamy do udziału opiekunów uczestników, zamieszkałych na terenie miast i gmin; Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Ciechocinek, Koneck, Raciążek.
TERMIN REKRUTACJI; 15-25.04.2020r.
Formularze rekrutacyjne dostępne są  w Dziennym Domu Pobytu MAX, Łówkowice 38 87-704 Bądkowo, w siedzibie Beneficjenta Sanatorium Uzdrowiskowe MAX przy ul. Lorentowicza 4 87-720 Ciechocinek oraz na stronie internetowej; ddp-max.vit.pl. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Po zakończeniu rekrutacji formularze przechowywane będą przez czas realizacji projektu.
Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz zgłoszenia

Rozpoczęcie realizacji zadania (16.03.2020)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX informuje, iż w dniu 16.03.2020 r., "Dzienny Dom Pobytu MAX" w Łówkowicach rozpoczął działanie z drugą grupą uczestników. Pięcio i półmiesięczny turnus rozpoczęło 12 uczestników.

Rekrutacja uczestników (17.02.2020)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX ogłasza REKRUTACJĘ OSÓB NIESAMODZIELNYCH do projektu "Dzienny Dom Pobytu MAX" w Łówkowicach.
Zapraszamy do udziału uczestników, zamieszkałych na terenie miast i gmin; Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Ciechocinek, Koneck, Raciążek.
TERMIN REKRUTACJI; 17.02.2020 r. - 05.03.2020 r.
Formularze rekrutacyjne dostępne są w Dziennym Domu Pobytu MAX, Łówkowice 38 87-704 Bądkowo, w siedzibie Beneficjenta Sanatorium Uzdrowiskowe MAX przy ul. Lorentowicza 4 87-720 Ciechocinek oraz na stronie internetowej; ddp-max.vit.pl.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Po zakończeniu rekrutacji formularze przechowywane będą przez czas realizacji projektu.
Załączniki:
Ogłoszenie

Zaproszenie na współpracę w zakresie organizacji wsparcia dla opiekunów (07.01.2020)

Sanatorium Uzdrowiskowe Max Marian Szulc w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu MAX” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty na współpracę w zakresie organizacji wsparcia dla opiekunów. Szczegóły dotyczące zamawianej usługi znajdą Państwo załączonym zaproszeniu.
Adres realizacji usługi:
Sanatorium Uzdrowiskowe Max Marian Szulc
Ciechocinek 87-720, ul. Lorentowicza 4, powiat aleksandrowski.
Szczegóły w zaproszeniu:
Zaproszenie na współpracę w zakresie organizacji wsparcia dla opiekunów

Rekrutacja opiekunów (23.10.2019 r.)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX ogłasza REKRUTACJĘ OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH do projektu "Dzienny Dom Pobytu MAX" w Łówkowicach. Zapraszamy do udziału opiekunów uczestników, zamieszkałych na terenie miast i gmin; Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Ciechocinek, Koneck, Raciążek.
TERMIN REKRUTACJI; 23-29.10.2019 r.
Formularze rekrutacyjne dostępne są  w Dziennym Domu Pobytu MAX, Łówkowice 38 87-704 Bądkowo, w siedzibie Beneficjenta Sanatorium Uzdrowiskowe MAX przy ul. Lorentowicza 4 87-720 Ciechocinek oraz na stronie internetowej; ddp-max.vit.pl. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Po zakończeniu rekrutacji formularze przechowywane będą przez czas realizacji projektu.
Załączniki:
Ogłoszenie
Formularz zgłoszenia

Rozpoczęcie realizacji zadania (01.10.2019)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX informuje, iż w dniu 1 października 2019 r. "Dzienny Dom Pobytu MAX" w Łówkowicach rozpoczął działanie.
Pierwszy pięcio i półmiesięczny turnus rozpoczęło 14 uczestników.

Rozeznanie cenowe dot. zakupu wyposażenia na potrzeby DDP w Łówkowicach (01.10.2019)

W związku z rozpoczęciem działalności Dziennego Domu Pobytu MAX w Łówkowicach zwracamy się z prośbą o dokonane wyceny usług dostawy i montażu wyposażenia, w tym mebli i sprzętów AGD na potrzeby funkcjonowania DDP. Szczegóły dot. usługi podlegającej wycenieznajdą Państwo w załączonym dokumencie.
Oferty prosimy składać do 04.10.2019 r. na adres e-mail: ddp-max.vit.pl@wp.pl lub osobiście w siedzibie zamawiającego: Sanatorium Uzdrowiskowe MAX Marian Szulc, ul. Lorentowicza 4, 87-720 Ciechocinek, w godz. pracy biura tj. od. 8.00 do 16.00.
Rozeznanie cenowe dot. zakupu wyposażenia na potrzeby DDP w Łówkowicach

Zaproszenie do współpracy w zakresie dostaw materiałów do zajęć terapeutycznych na potrzeby prowadzenia Dziennego Domu Pobytu (30.09.2019)

Sanatorium Uzdrowiskowe Max Marian Szulc w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu MAX” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie dostaw materiałów do zajęć terapeutycznych na potrzeby prowadzenia Dziennego Domu Pobytu
Odbiorcami usługi będą osoby niesamodzielne to znaczy osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. np. ubieranie się, mycie, jedzenie itp.).
Adres realizacji usługi:
Dzienny Dom Pobytu MAX
Łówkowice 38, 87-704 Łówkowice , gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski
Szczegóły w zaproszeniu:
Zaproszenie do współpracy w zakresie dostaw materiałów do zajęć terapeutycznych na potrzeby prowadzenia Dziennego Domu Pobytu

Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy zestawów komputerowych i telewizora (27.09.2019)

Sanatorium Uzdrowiskowe Max Marian Szulc w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu MAX” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie dostawy zestawów komputerowych i telewizora do Dziennego Domu Pobytu w Łówkowicach
Odbiorcami usługi będą osoby niesamodzielne to znaczy osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. np. ubieranie się, mycie, jedzenie itp.).
Adres realizacji usługi:
Dzienny Dom Pobytu MAX
Łówkowice 38, 87-704 Łówkowice , gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski
Szczegóły w zaproszeniu:
Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy zestawów komputerowych i telewizora

Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy wyposażenia (27.09.2019)

Sanatorium Uzdrowiskowe Max Marian Szulc w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu MAX” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie dostawy wyposażenia, w tym umeblowania i sprzętów AGD dla Dziennego Domu Pobytu MAX w Łówkowicach.
Odbiorcami usługi będą osoby niesamodzielne to znaczy osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. np. ubieranie się, mycie, jedzenie itp.).
Adres realizacji usługi:
Dzienny Dom Pobytu MAX
Łówkowice 38, 87-704 Łówkowice , gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski
Szczegóły w zaproszeniu:
Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy wyposażenia, w tym umeblowania i sprzętów AGD

Zaproszenie do współpracy w zakresie świadczenia dostaw i usług: (19.09.2019)
- dostawa materiałów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz środków czystości,
- dostawa gier planszowych oraz prenumeraty czasopism i prasy.

Odbiorcami usługi będą osoby niesamodzielne to znaczy osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. np. ubieranie się, mycie, jedzenie itp.).
Adres realizacji usługi:
Dzienny Dom Pobytu MAX
Łówkowice 38, 87-704 Łówkowice (Gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski
Szczegóły w zaproszeniach:
Zaproszenie do współpracy w zakresie dostaw materiałów pielęgnacyjnych i higienicznych oraz środków czystości
Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy gier planszowych oraz prenumeraty czasopism i prasy

Zaproszenie do współpracy w zakresie świadczenia dostaw i usług: (18.09.2019)
- dostawy sprzętu do fizjoterapii,
- dostawy wyposażenia,
- usługi fryzjersko-kosmetycznej.

Sanatorium Uzdrowiskowe Max Marian Szulc w związku z realizacją projektu „Dzienny Dom Pobytu MAX” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie:
- dostawy sprzętu do fizjoterapii oraz pomocy fizjoterapeutycznych dla Dziennego Domu Pobytu MAX w Łówkowicach
- dostawy wyposażenia dla Dziennego Domu Pobytu MAX w Łówkowicach
- świadczenia usługi fryzjersko-kosmetycznej dla 14 uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu MAX”.

Odbiorcami usługi będą osoby niesamodzielne to znaczy osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (tj. np. ubieranie się, mycie, jedzenie itp.).
Adres realizacji usługi"
Dzienny Dom Pobytu MAX
Łówkowice 38, 87-704 Łówkowice (Gmina Bądkowo, powiat aleksandrowski
Szczegóły w zaproszeniach:
Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy sprzętu do fizjoterapii oraz pomocy fizjoterapeutycznych
Zaproszenie do współpracy w zakresie dostawy wyposażenia
Zaproszenie do współpracy w zakresie świadczenia usługi fryzjersko-kosmetycznej

Odbiór umowy na organizowane wsparcie dla seniorów w ramach projektu "Dzienny Dom Pobytu MAX w Łówkowicach" (29.08.2019)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX informuje o uroczystym odbiorze umowy na organizowane wsparcie dla seniorów w ramach projektu "Dzienny Dom Pobytu MAX w Łówkowicach". Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu aleksandrowskiego w gminach wiejskich i miejskich; Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Ciechocinek, Koneck Raciążek.
Szczegółowe informacje:
www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34690-wsparcie-dla-seniorow-termomodernizacja-budynkow-przedsiebiorczosc-na-wsi-wreczylismy-umowy-prow-i-rpo

Rekrutacja uczestników (12.08.2019)

Sanatorium Uzdrowiskowe MAX ogłasza REKRUTACJĘ uczestników projektu "Dzienny Dom Pobytu MAX w Łówkowicach". Zapraszamy do udziału osoby zamieszkałe na terenie powiatu aleksandrowskiego w gminach wiejskich i miejskich; Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Ciechocinek, Koneck Raciążek. niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, niesamodzielne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
TERMIN REKRUTACJI; 12.08.-13.09.2019 r.
Formularze rekrutacyjne dostępne są w Siedzibie Sanatorium MAX ul. Lorentowicza 4 87-720 Ciechocinek oraz na stronie internetowej; www.ddp-max.vit.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w wyżej wskazanym terminie w siedzibie Sanatorium Max w Ciechocinku ul. Lorentowicza 4. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Rozstrzygnięcie zapytania na wybór wykonawcy w ramach postępowania na przeprowadzenie prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pobytu Max w Łówkowicach (05.08.2019)

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pobytu Max w Łówkowicach, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności wpłynęła jedna oferta.
Do realizacji wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
HYDROSIT Łukasz Stasiak, Kłokock 5, 87-600 Lipno;

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia dziennego domu pobytu max w Łówkowicach (16.07.2019)

Zapraszamy do składania ofert na zamówienie w zakresie przeprowadzenia prac adaptacyjnych na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Łówkowice (Gmina Bądkowo, pow. aleksandrowski) w pomieszczeniach dawnej szkoły o powierzchni wynoszącej łącznie 150,5 m2. Prace adaptacyjne przeprowadzone będą na parterze i obejmą między innymi dostosowanie powierzchni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis zakresu prac wraz ze specyfikacją przedstawiono w tabeli nr 1 w zapytaniu ofertowym załączonym poniżej.
Oferty można składać do dnia 31.07.2019 r. na formularzu załączonym poniżej.
Ostateczne rozstrzygnięcie zamówienia i zawarcie umowy nastąpi pod warunkiem potwierdzenia przyznania przez Urząd Marszałkowski dofinansowania na realizację projektu z Poddziałnia 9.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załączniki:
Zapytanie ofertowe prace adaptacyjne
Zał. 1 - formularz oferty
Zał. 2 - oświadczenie oferenta
Zał. 3 - oświadczenie PES
Zał. 4 - rzut parteru budynku

KONTAKT

Dzienny Dom Pobytu MAX

ul. Lorentowicza 4, 87-720 Ciechocinek
www.ddp-max.vit.pl          ddp-max.vit.pl@wp.pl
tel.: 572 333 000

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE:

O nas    Cel projektu    Wartość projektu    Okres realizacji    Planowane efekty    Rekrutacja    Kontakt